Profile

Personal Profile

Name: GUGG

Contact: gugggai(at)yahoo.com

Gender: male

Birthday: 28 Jul 1979

Location: หมู่บ้านเพนกวิน

Website: -

About me: ตอนนี้ประจำอยู่กองกำลัง 2-SPOT คับผม
ทำหน้าที่ตั้งแต่แอนิเมเตอร์ จนถึง ปกป้องเหล่าร้ายจากการรุกรานของพวกยอดมนุษย์บ้าพลัง